VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 Predávajúci a prevádzkovateľ: 

METZKER GROUP s. r. o. 

Hliny 1316/139

017 07 Považská Bystrica, SR

IČO: 52952827

Prevádzkovateľ (predávajúci) nie je platcom DPH.

a

Klub priateľov považskobystrických motocyklov o. z. (ďalej iba KPBM)

Hliny 1316/139

017 07 Považská Bystrica, SR

IČO: 51407299 

Prevádzkovateľ (predávajúci) nie je platcom DPH.


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru (ďalej len "Kupujúci"), ktorý ponúka Predávajúci na svojej internetovej stránke www.metzker.sk 

2. VYMEDZENIE POJMOV 

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje tovar pre svoju osobnú potrebu alebo pre potrebu iných fyzických osôb.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka zák. č 40/1964 Zb ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na webové stránky www.metzker.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym oznamom po odoslaní objednávky na stránke  www.metzker.sk, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu a zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č 513/1991 Obchodného zákonníka ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory vzniknuté na základe zmluvy, budú výlučne riešené podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky súdmi Slovenskej republiky.

3. CENY TOVARU 

Ceny, ktoré sú uvedené v internetovom obchode sú maloobchodné ceny, ak nie je pri tovare uvedené inak.

Cena tovaru nezahŕňa dopravné náklady ani ďalšie služby, tie sú vyfakturované samostatne.

K cene tovaru je v objednávke pripočítaná aj cena ostatných poplatkov, najmä náklady na dopravu, poštovné a balné, poprípade iné poplatky, ktoré je kupujúci povinný uhradiť pre získanie tovaru.

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je uvedená na objednávke tovaru, a ktorá bola potvrdená zo strany Predávajúceho. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady, ktorý je uvedený v objednávke Kupujúceho.

Faktúra na kúpnu cenu, ktorú vystaví Predávajúci, bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom. Zároveň táto faktúra slúži ako daňový doklad a zároveň je aj dodacím listom. Tovar je až do úplného zaplatenia a prevzatia kupujúcim majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

V prípade neprevzatia si tovaru Kupujúcim, si Predávajúci vyhradzuje právo na vyúčtovanie nákladov vzniknutých Predávajúcemu v plnej výške (vyskladnenie, náklady na spracovanie dokladov, dopravu, balné, poštovné, ostatné vzniknuté preukázateľné náklady).

4. OBJEDNANIE TOVARU 

Kupujúci si tovar objednáva cez formulár na internetovej stránke Predávajúceho www.metzker.sk vyplnením elektronického objednávkového formulára (ďalej len "objednávka"), alebo priamo u Predávajúceho a to buď e-mailom alebo telefonicky.

Objednávky je možné uskutočniť:

- prostredníctvom internetovej stránky www.metzker.sk

- prostredníctvom e-mailu klub@metzker.sk (v prípade nákupu od KPBM) alebo firma@metzker.sk

- telefonicky: +421 910 339 767

Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky skontrolovať si zadané údaje. Kupujúci potvrdí objednávku odoslaním objednávky. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.

Kupujúci spotrebiteľ má možnosť pred potvrdením a odoslaním objednávky oboznámiť sa s celkovou cenou objednávky vrátane ďalších poplatkov (prepravné, poštovné, balné a pod.).

Odoslaná objednávka je záväzná a považuje sa za kúpnu zmluvu. Odoslaním alebo prevzatím objednávky osobne, potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane ďalších poplatkov (prípadných expedičných, poštových a dopravných nákladov), Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky a že s nimi súhlasí. 

Predávajúci na základe záväznej objednávky zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke zhrnutie objednávky. Potvrdenie objednávky nastáva odoslaním objednávkového formulára na stránkach www.metzker.sk. V prípade nepotvrdenia objednávky bude Predávajúci kontaktovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol vo formulári. 

5. PLATBA ZA TOVAR 

Kupujúci si môže vybrať spôsob platby a to:

a) na dobierku 

b) prevodom na účet

Platbu za tovar je možné realizovať:

- Poštou na dobierku,

- faktúrou (pri osobitných dojednaniach), na bankový účet Predávajúceho – KPBM, vedený pre účely prevodov v rámci Slovenskej republiky vo FIO Banke, číslo účtu SK9083300000002701393571;

- faktúrou (pri osobitných dojednaniach), na bankový účet Predávajúceho – METZKER GROUP, vedený pre účely prevodov v rámci Slovenskej republiky vo FIO Banke, číslo účtu SK0383300000002301810524.

V prípade platenia prostredníctvom peňažného ústavu nastáva splnenie až momentom pripísania sumy dlhu na účet Predávajúceho uvedeného na faktúre.

Tovar objednaný Kupujúcim bude dodaný v lehote najneskôr do 14 dní uvedenej v internetovom obchode Predávajúceho. Do tejto lehoty sa započítavajú len pracovné dni.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

6. DODACIE PODMIENKY 

Tovar Predávajúci doručuje v rámci celej Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty alebo po dohode zmluvných strán aj osobne. Sadzby dopravy a poštovného sú uvedené v objednávkovom formulári. V rámci Českej republiky sa tovar doručuje prostredníctvom Českej pošty (v špeciálnom režime s možnou dlhšou dobou dodania).

7. PREVZATIE TOVARU 

Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci potvrdením prevzatia tovaru od zásielkovej služby majiteľom, zamestnancom alebo iným povereným človekom (rodinným príslušníkom). Doklad o prevzatí nahrádza podpis na Dodacom liste alebo Faktúre.

Pri dodaní tovaru poštou alebo zásielkovou službou je Kupujúci povinný skontrolovať zásielku. Viditeľné mechanické poškodenie balíka treba ihneď písomne zaprotokolovať do potvrdenia prevzatia dodávky u kuriéra zásielkovej služby, alebo pošty a neodkladne informovať Predávajúceho.

Za mechanické poškodenie tovaru, zistené po prevzatí tovaru bez predošlého zápisu, Predávajúci nezodpovedá. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, prepravcom alebo kuriérskou spoločnosťou, ako aj za nesprávne udanie adresy doručenia kupujúcim.

8. ZÁRUKA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

Faktúra za tovar je zároveň záručným listom na tovar. Na žiadosť kupujúceho je možnosť poskytnúť záruku písomnou formou (vystaviť záručný list).

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý tvorí súčasť týchto VOP a platnými právnymi predpismi SR

9. NEDODANIE TOVARU PREDÁVAJÚCIM 

Ak nie je možné objednaný tovar dodať v uvedenom termíne (tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, zmenila sa cena dodávateľa tovaru, vystavená cena produktu bola chybná), Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti, a zároveň bude Predávajúci informovať Kupujúceho o náhradnom termíne dodania. Náhradné plnenie je možné uskutočniť len po výslovnom súhlase Kupujúceho.

10. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY 

Kupujúci môže odstúpiť od objednávky na základe dohody s Predávajúcim do doby jej vyexpedovania.

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM 

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby na základe jednoznačne formulovaného vyhlásenia spotrebiteľa vyjadrujúceho vôľu odstúpiť od zmluvy, ktoré je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu v uvedenej lehote.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Na uplatnenie tohto práva je možné použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnuť a vyplniť a ktorý tvorí prílohy týchto obchodných podmienok.

(Spotrebiteľ po odoslaní formulára obdrží na ním zadaný e-mail potvrdenie o prijatí objednávky.)

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Je odporučené tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Kontakt pre zaslanie odstúpenia od zmluvy, ako aj pre vrátenie tovaru (tovar nezasielať na dobierku):

Klub priateľov považskobystrických motocyklov

Hliny 1316/139

017 07 Považská Bystrica

Email: klub@metzker.sk 

Telefón: 0910 339 767

alebo

METZKER GROUP

Hliny 1316/139

017 07 Považská Bystrica

Email: firma@metzker.sk 

Telefón: 0910 339 767

Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, s kompletnou dokumentáciou, originálnym obalom v stave a hodnote, v akom ho prevzal.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- predaj tovaru zhotoveného podľa požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľom, je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu, ktorú zaplatil za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na doručenie tovaru predávajúcemu v zákonnej lehote 15 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostne na bankový účet určený kupujúcim, alebo v hotovosti na základe dohody medzi zmluvnými stranami.

V prípade vrátenia platby bude spotrebiteľovi uhradený poplatok za doručenie v sume najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia uvedeného v dodacích a prepravných podmienkach.

12. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS) 

Kupujúci - spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na klub@metzker.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 23. 04. 2020. 

Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.

ORGÁN DOZORU 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172-3

fax č.: 02/ 58272 170